6. Kyu Prüfung

zurück

Grundtechniken

Schlag-Techniken

 • Seiken Tsuki
 • Uraken Uchi
 • Shuto Uchi

Fuss-Techniken

 • Mae Geri
 • Mawashi Geri

Blocks

 • Chudan Soto Uke
 • Jodan Age Uke
 • Chudan Uchi Uke
 • Gedan Barai
 

Ido-Kihon

Einzel-Techniken

 • Oi Tsuki
 • Gyaku Tskuki
 • Mae Geri
 • Mawashi Geri

Kombinationen

 • Oi Tsuki Chudan, Mae Geri Chudan
 • Mae Geri Chudan, Kizami Tsuki Jodan
 

Partnerübungen - Sotai

Sente

 • Chudan Oi Tsuki
 • Jodan Oi Tsuki
 • Gedan Oi Tsuki
 • Chudan Oi Tsuki
 • Chudan Oi Tsuki

Kote

 • (Tai Sabaki) Soto Uke, Gyaku Tsuki Chudan
 • (Tai Sabaki) Age Uke, Gyaku Tsuki Chudan
 • (Tai Sabaki) Gedan Barai, Uraken Uchi Jodan
 • (Tai Sabaki) Shuto Uke Chudan, Shuto Uchi Jodan (zum Hals)
 • (Tai Sabaki) (Neko Achi Dachi) Uchi Uke Chudan,
  Mae Geri Chudan
 

KATA

 • Juji Tsuki
 • Juji Geri